KOSMOS QANUNLARI. ENŞTEYN YANAŞMANIN ƏKSİ – EKVİVALENT PRİNSİPİNİN POZULMASI


fuadF. Q. Qasımov ANAKA, «planetin kosmik manitorinqinin elmi əsasları» sektorunun müdiri, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, BMT-nin nəzdində BEİA–beynəlxalq enerji-informasiya Akademiyasının və BMT-nin nəzdində informasiologiya akademiyasının akademiki.

1 Sualın qoyuluşu. Bizim tədqiq etdiyimiz təbii sıkılların yaranması mexanizmi, yerdə baş verən təbii hadisələrin xəbərçisi və həm də seysyonosfer – litosfer qarşılıqlı əlaqəsinin [1 – 9] ardıcıl tədqiq edilməsi, onu göstərir ki, göy cisimlərinin nizamsız hərəkəti ilə əlaqədar onlar fundamental xarakter daşıyır. Təbiətin özü tərəfindən proqramlaşdırılmış göy cisimlərinin hərəkətinin nizamsızlığının xüsusiyyətləri təbiət sıkıllarinin müxtəlif nəticələrinin zamana görə ardıcıllığının yaranma səbəbləridir. Verilmiş problemləri daha dərindən öyrənməyimiz göstərdi ki, o, cazibənin daha fundamental qanunları – ekvivalent prinsipinin [1 – 9] pozulma mexanizmi ilə qırılmaz surətdə bağlıdır.

3e9b6f28cc

Ekvivalent prinsipinin pozulması hallarını aydınlaşdırma mexanizminə daha ətraflı baxaq. Nyuton qanunları adını daşıyan 2 fundamental fakt məlumdur:

F = min * a (1)

və Nyutonun ümumdünya cazibə qanunu

F = G mqr1*mqr2 / R21.2 (2)

Birinci qanunda – F – istənilən törəmənin gücü, ikinci qanunda — F – R1.2 məsafədə 2 kəmiyyət arasında qarşılıqlı cazibə gücü. Burada kəmiyyətlərin indeksləri düşünülmüş formada qoyulub: 1-ci halda min – kəmiyyətdir, 2-ci halda mqr – qravitasiya kəmiyyətidir. Hələ o vaxtlar Nyuton qarşıya qoyulan sualın vacibliyinə fikir vermişdir: min/mqr = G əlaqəsi müxtəlif cisimlər üçün sabitdirmi? Başqa sözlə, sabit cazibə – G universaldırmı (bunu çox vaxt Kavendişin qravitasıya sabiti adlandırırlar)?
Nyuton göstərir ki, çox böyük dəqiqliklə (onun dövrünə görə) bu belədir. O vaxtdan bütün təcrübələrin artan həlli adi loboratoriya kütlələri və elementar hissəciklərlə qoyula bilər (neytron, elektron və hətta planetlərlə) [1 – 3].
İndiki dövrə kimi bu eksperimentlər müxtəlif cisimlər üçün eyni münasibətlərin ölçülməsi səhflərinə qədər eyni nəticələri veriblər. Bu ölçmələrin dəqiqliyi aparılmış nadir eksperimentlərin nəticələri ilə təsdiqlənib. Birinci eksperiment Priston Universitetində (ABŞ), 1964-cü il, ikinci eksperiment MQU-də 1971-ci ildə keçirilib. Hər iki təcrübədə eyni sxemdən, amma təcrübə cisimləri kimi adi loboratoriya kütlələrindən istifadə olunub [1 – 3].
Hər iki təcrübədə nəzərə çarpacaq dərəcədə kənara çıxmalar müşahidə olunmadı. Pristonda sübut olundu ki, bu kəmiyyət 3*10-11 kəmiyyətini üstələyə bilməz (xəta kəmiyyətinin ölçülməsi). VMQU-da sübut olundu ki, bu kəmiyyət 1*10-12-dan böyük ola bilməz. Beləliklə, indiki dövrə kimi bu eksperimentlər müxtəlif cisimlər üçün eyni münasibətlərin ölçülməsi səhflərinə qədər eyni nəticələri veriblər. Bu nəticələr prinsipcə Enşteynin ÜNN – Ümumi Nisbi Nəzəriyyəsi ilə ziddiyyət təşkil etmir [1 – 3]. Beləliklə, qravitasiya qarşılıqlı təsirinin universallığı ilk növbədə min /mqr sabit münasibət – eksperimental qurulma faktına əsaslanır. Enşteynin Ümumi nisbi nəzəriyyəsi (ÜNN) bu münasibətlə eyni olan postulata əsaslanıb. Buradan təcil sahəsi və qravitasiya sahəsinin ekvivalent prinsipi buradan yarandı ki, həmin münasibət dəyişmir.
II – Ekvivalent prinsipinin pozulması – Əks Enşteyn yanaşma. P. Dirakin dünya konstant nəzəriyyəsi.
1937-cü ildə P. Dirak Enşteynin ÜNN-nin əksinə olaraq sabit qravitasiyanın – G dəyişkənliyi, sonra da, ekvivalent prinsipinin pozulma ideyasını söylədi. Onun hesablamalarına görə, qravitasiya sabitinin nisbi dəyişkənliyi ildə 3*10-11 sırası ilə gedə bilər. Mütəxəsislər üçün bu onu göstərir ki, planet və peyklərin orbitləri və onların hərəkət periodu bu səviyyədə dəyişməlidirlər [1 – 3].
Nəzərə alsaq ki, zamanın intervalları və məsafələrinin nisbi dəqiq ölçülməsi 5*10-13 çatmış nisbi sabit kəmiyyətə bərabərdir (söhbət metroloji sabitlik və ya yenidən yaradılma sabitliyindən gedir), aydın olur ki, Dirakın hipotezasının yoxlanması mümkündür. Bunun üçün planet və peyklərin orbitləri və fırlanma periodları haqqında kifayət qədər informasiya toplamaq, həm də onların qarşılıqlı Nyuton təsirləri hesabına orbitlərin sapmasında bütün əlaqələri ardıcıllıqla hesablamaq lazımdır. Massaçuzet Texnoloqiya İnstitutunun (ABŞ) [1 – 3], mütəxəsislər tərəfindən aparılmış müşahidələri nəticəsində, müəyyən olunub ki, qravitasiya sabitinin dəyişməsi yerə malikdirsə onda o, bir ildə 6*10-11 nisbi kəmiyyətini keçə bilməz. Görünür 3-4 ildən son informasiyasının çoxalması hesabına həll olma səviyyəsi ildə 1*10-11-ə çatacaq.
Buradan aşağıdakı nəticələri çıxarmaq olar: əks Enşteyn relyativist qravitasiya nəzəriyyəsi, həqiqətən ÜNN ilə rəqabətə girə bilər, hansı ki, effektləri Enşteyn nəzəriyyəsi kimi praktiki olaraq eyni miqdarda göstərir. V2 C2 (burada: ∆v – 2 qravitasiya edən cismin surət fərqi, S2 – 2 nöqtə arasında qravitasiya potensialının fərqi).
Bu kiçik qarışıqları müəyyənləşdirmək və qeydiyyata almaq üçün, biz təqribən 4-6 sıralanmasında mövcud ölçü qeydiyyatı aparan cihazlar və datçiklərin həssaslığını artırmalıyıq. Ona görə ki, yerin təbii fəlakətlərinin yaranmasına səbəb olan xronol sahələrin yaranma anlarını qeydiyyata almaq ancaq bu səviyyəli həssaslıqda datçiklərlə mümkündür [4-9].
Kiçik birillik qarışıq orbitləri səviyyəsində ekvivalent prinsipinin pozulma mexanizminin analizi, təbii ki, şübhəli suallara səbəb olur. İnsanın antropogen fəaliyyətinin təsiri altında qravitasiya sabitlərinin daha kəskin qarışması baş verə bilərmi? Bu suala bir mənalı cavab vermək üçün biz bu qarışıqları aşağıdakı 2 sinifdə təsnifləşdirdik: monoton və spontan qarışıq. [4 – 9]
Belə ki, bir il ərzində baş verən planetin orbitlərinin bir illik kiçik qarışıqları monoton qarışıqlar adlanır. Amma, məlumdur ki, [1 – 9], G – qravitasiya sabiti həcmində qarışıq digər səbəblərdən də baş verə bilər.

images

Məsələn, Günəşdə partlamalar zamanı, planetlərin qarşıdurması, kometlərin, asteroidlərin yaxınlaşması zamanı və s. Həm də insanın irimiqyaslı antropogen fəaliyyətinin təsiri altında, məsələn, 3 sferada nüvə sınaqlarının aparılması. Bununla belə bu qarışıqlarda G sabitinin miqdarı monoton qasırğasındakından daha çoxdur. Ona görə də biz onları spontan adlandırmışıq. G sabitinin spontan dəyişməsinə misal, bu yaxınlarda Cənub — Şərqi Asiyada baş vermiş güclü sunami göstərmək olar. Bu fəlakətlərin, sunami nəticəsində zamanın, planetin fırlanma hərəkətinin birdən artması hesabına [4 – 9] dəyişməsi baş vermişdir.

Beləliklə, bütün deyilənləri ümumiləşdirərək, qeyd etmək lazımdır ki, zamanın hərəkətinin (zamanın «sıxılması» və «irəliləməsi») qarışmasının ekvivalent prinsipinin pozulmasını nəzərə alan dünya konstant [4 – 9] nəzəriyyəsini biz işləyib hazırlamışıq. Məhz zamanın sıxılma və irəliləməsi xronol sahələr yaradır [4 – 9]. Bu sahələrin xüsusiyyətlərindən biz sonra danışacağıq.
Ekvivalentin fundamental prinsipinin pozulma mexanizmində dayanaq. Belə ki, ekvivalentin fundamental prinsipinin pozulması praktiki müşahidə olunur, məsələn, qeostasionar orbitdən peykin aparılması zamanı, günəşdə partlayışlar zamanı, həm də uzaq məsafələrdə kosmik uçuşlar zamanı. Misal, yerdən Venera məsafəsində G – qravitasiya sabitinin pozulması müşahidə olunur, nəticədə, məsələn, Veneraya göndərilmiş kosmik gəmi səhv edib ondan yan keçə bilər (bunu NASA-ın mütəxəsisləri təsdiq edirlər) [1 – 3]. Qravitasiya sabitinin qeyri stabilliyinin təsirini aradan götürmək üçün, peyklərin hərəkətinə və uzağa uçan kosmik gəmilərə düzəlişlər etmək lazımdır [1 – 9].
XS baş vermə səbəbləri və onların maddələrlə qarşılıqlı əlaqə mexanizmini öyrənməklə bağlı olaraq «XS» ilə planetin «aura»sının xüsusiyyətlərini xarakterizə edən «maqnit hörümçək toru» — planetin nazik və ifrat nazik strukturu – arasında olan nadir qarşılıqlı əlaqəni qeyd etmək lazımdır. Ona görə ki, ekvivalent prinsipinin pozulması planetin «maqnit hörümçək toru»nun xronol şüalanma hərəkəti zamanı da baş verir, — hansı ki, Xartman toru və ya (İsa) dərk etmə qəfəsi adlanır. Və özlüyündə bizimlə digər paralel dünya arasında elektromaqnit baryer rolunu oynayır. Maqnit hörümçək torunun «irəliləməsi» nəticəsində zaman da «irəliləyir» və sonda obyektin başqa ölçüdə, zamanın başqa sahəsində yerləşə bilər. Aparıcı mütəxəsislərin fikrincə, 60-80-cı illərdə aparılmış nüvə sınaqları daxildən istənilən növ təsir və hiddətə qarşı yüksək sensor həssaslığına malik Xartman şəbəkəsinə zərər verib. Xartman şəbəkəsinin sensor mexanizmini yaradan [1 – 3] Xronal sahələrin baş vermə mexanizmi məhz zamanın irəliləməsi ilə əlaqədardır.
XS-ın baş vermə mexanizminə daha aydın baxaq. Xronal sahələr haqqında ilk anlayışı elmə Nobel mükafatı laureatı A. İ. Veynik daxil etmişdir.
III – Xronal sahələrin anomal xüsusiyyətləri – Yerin təbii fəlakətlərinin yaradılma səbəbləri.
A. İ. Veynikə görə xronon – vaxt kvantları – xronon şüalanma keçiriciləri mühitində kosmik cisimlər mühütündə yüksək enerjienergetik reaksiyalarda yaranır, onların axını bütün Kainata yüksək işıq sürətilə daxil olur [1 – 3]. Bu axının orta sıxlığı kainatın orta zamanını təmsil edir. Xronon anomaliyaların güclü təbii generatorları, daxilində qeyri müəyyən və intensiv reaksiyalar gedən ulduzlardır. A. İ. Veynik təsdiq edir ki, dünyanı işıqlandıran işıq, rentqen və bizə məlum digər şüalar formasında çıxan enerji axını və onların yaranması haqqında informasiya daşıyan vaxt kvantları (xronon) bu obyektlərdə yerləşir. Bu şüalanmaları A. İ. Veynik, B. S. Qrebenkov və digər mütəxəsislər cihazlarnan qeyd edirlər [1 – 3].
Xronon sahələrin – XS anomal xüsusiyyətlərinin və ümumiyyətlə xronon şüalanmanın ardıcıl tədqiqi göstərir ki, xronon anomaliyanın nəzərə çarpacaq həcmə çatması və geniş effektlərlə müşayiət olunması üçün adi yer şəraitində təbii və texnoloji proseslərin enerji ehtiyatı kifayət deyil.
Ona görə də belə effektli hallar anomal adı almışdır. Qeyd olunan xronon anomaliya zonalarında zaman yolunun dəyişməsi müşahidə olunur və o kvarç mikrorezonatorlarının dəyişmə tezlikli saatla qeydə alınır. Bundan əlavə XS canlı orqanizmlərə də təsir göstərir və onların bioritmini dəyişir. Konkret halda XS-in təsiri altında bioloji strukturlarda maddələr mübadiləsi reaksiyalarının axma surəti dəyişir [1 – 3].
XS-in meydana çıxan parlaq qeyri xüsusiyyətlərindən biri, onların maddələrlə qarşılıqlı əlaqəsidir. Müəyyən olunub ki, xrononlar müxtəlif mühit sahələri sərhədinə – həm mikromiqyaslı həm də atom və elementar hissəciklər səviyyəsində – laqeyd deyil. Onlar düzgün yoldan kənara çıxır, atomların kristall strukturu da difraksiya və interferensiyaya məruz qalır, hansı ki, nəticədə maddi dünyanın predmetləri ətrafında holoqrafik aura yaranır. Makromiqyasda XS müxtəlif mühit sərhədlərinə laqeyd deyil və yuxarı toxunma bucaqlarından, sərhəd bucaqlarından əks olunur və daxilə girir. Bu hal boşluq strukturu effekti adını almış və onu V. S. Qrebennikov kəşf etmişdir [1 – 3].
Məhz XS-nin boşluq strukturunun daxilinə konsentrasiyası xronon şüalanmanın – «XŞ» — təsiri altında təbii fəlakət və katastroflarının əsas «yaradılma» mexanizmidir. Məhz burada boşluq strukturunun «qanunu» (effekti) daha aydın görünür. Ona görə ki, «XS» mühitin hissələrinin sərhədləri uzununa orentasiya və konsentrasiya olunur: çayların məcraları, dağ silsilələri, tektonik qırıntılar və s. Buradan təbii fəlakət və katastrofların orentasiya və konsentrasiyası boşluq strukturu uzunu boyu aydın ifadə olunur. Bu nəticələr bizim tədqiqatlarımız nəticəsində də təsdiq olunur [4 – 9]. Belə ki, «XS»-nin planetin «maqnit hörümçək toru» ilə qarşılıqlı əlaqəsi (Xartman şəbəkəsi) rezonans vəziyyət yaradır və yerin təbii fəlakətlərinin tətik mexanizminin yaradılmasına təsir göstərir. Buradan formalaşmış əsas nəticəni çıxarmaq olar: zaman məkanında XS-in konsentrasiya və orentasiyası mexanizmini analiz, qeyd etməklə qlobal kosmik səviyyədə təbii fəlakətlərin və katastrofların proqnoz və nəzarətini təşkil etmək mümkündür. Bundan əlavə gələcəkdə bəşəriyyət qarşısında yerin geniş enerjiinformasiya diopozonunda idarə etməni öyrənmək üçün xronon sahələrlə idarə etməklə geniş perspektivlər açılır. Bu isə yer sivilizasiyasının yeni kosmiki inkşaf səviyyəsidir, hansı ki, müxtəlif istiqamətlərdə enerjiinformasiya sahələri ilə onu əldə etmək olar [1 – 9]. Bu nəinki təbii fəlakətlər və katastrofları proqnozlaşdırmaq və nəzarətdə saxlamağa imkan verir, həm də onların qarşısını «XS»-in təsiri ilə «yatırtmaq» olar. Bu o deməkdir ki, bəşəriyyət havanı və planetin iqlimini idarə etməyi öyrənəcək.

206812_n

Təbii fəlakətlər və katastrofların təzyiqi nəticəsində (unolar) məhz belə fəaliyyət göstərir. Onlar, zamanın yolunu dəyişdirərək, XS –i «yatırır», hansı ki, təbii fəlakət və katastrofın qarşısını alır.

XS-in yatırılmasına misal, Çernobol AES-da baş verən qəza vaxtı, zamanın hərəkətinin dəyişməsi yolu ilə (unolar), onun inversiyası AES qəza rayonunda radioaktiv fonun kəskin azalmasına nail olmuşdur. Bundan əlavə inversiya mexanizmi AES-nı distansiyadan söndürməyə imkan yaradır və beləliklə AES-də qəzanın qarşısını alır [1 – 9].
XS idarə etmə və bütünlükdə «YEİS» tətbiq olunmanın gözlənilməz aspektinə malikdir, hansı ki, bəşəriyyətə zamanın enerjisini əldə etməsi üçün böyük gəlir söz verir, bəşəriyyət qarşısında bizim dünyanı paralel dünyadan ayıran elektromaqnit baryeri yox etmək üçün geniş imkanlar açır. Bu o deməkdir ki, bəşəriyyət ilk növbədə hüdudsuz kainatı fəth edərək və paralel dünyanın sirlərini əldə etməklə zaman və məkana görə divanə səyahət ideyasını həyata keçirməyi reallaşdıra bilər [1 – 9].
Beləliklə, bəşəriyyətin zamanın hərəkətinin inversiya mexanizmini əldə etməsi, bu artıq ekvivalent prinsipinin pozulması deməkdir, ona, zamanın da enerjisini (praktiki olaraq tükənməz enerji) sərhədsiz əldə etməyə imkan verəcək, və zamanın hərəkətini dəyişərək həqiqi görünməmiş möcüzələri yaratmağa imkan verir, hansı ki, bu gün bizə (unolar) nümayiş edir. Buna görə tədqiqatları ümumiləşdirərək, qeyd etmək lazımdır ki, XS təsirinin mexanizmi və dinamikasının tədqiqatı irimiqyasda yerin təbii fəlakətlərinin uğurlu proqnoz və nəzarəti üçün kordinal şərtdir. Zamanın inversiyası ilə bağlı ekvivalent prinsipinin pozulması mexanizmini başa düşərək, bəşəriyyət yaxın gələcəkdə şüurla havanı və planetin iqlimini idarə edə bilər.
İstifadə olunan ədəbiyyat
1.Sunayev R.A.Astrofizika və kosmiki fizika. M. «Elm» 1986-ci il
2.Kuzmin A.İ.Kosmik şüaların variasiyası və günəş aktivliyi. M. «Elm» 1968-ci il
3.Braqinskiy V.B.Nisbi nəzəriyyənin eksperimental yoxlanması. M. «Znanie», 1977-ci il
4.Qasımov F.K.Yer fəlakət həddində. Tektoniki silahın dəhşətli konturları. Bəşəriyyəti XXI əsrdə nə gözləyir? (inglis dilində), Bakı 1995-ci il
5.Qasımov F.K.Günəş – Yer qarşılıqlı əlaqəsinin kosmiki tədqiqi və yerin təbii fəlakətlərinin proqnozu və nəzarətinə dair planetin aerokosmik monitorinqi sisteminin işlənib hazırlanması. Fizika – riyaziyyat elmi dərəcə almaq üçün təqdim edilən avtoreferat,Bakı, 2000-ci il
6.Qasımov F.K.Humanitar yardım Nazirliyində xüsusi məruzə, Sasakava adına BMT-nin Beynəlxalq mükafatını almaq üçün namizədliyin irəli sürülməsi, 10-15 fevral, 1995-ci il, Ceneva ş, İsveçrə
7.Qasımov F.K.İkinci Beynəlxalq konfransında – XXI əsrin kosmik kəşfi – xüsusi məruzə. XXI əsrin proekti, 7-11 dekabr, Moskva – Ples?? kosmodromu, kosmik tədqiqatlar mərkəzi, 1998-ci il
8.Qasımov F.K.BMT-nin Ümumdünya İnformasiyaloqia Forumunda – «VİF2 – 2000 – xüsusi məruzə, Moskva, Kreml, 24 noyabr, 2000-ci il
9.Qasımov F.K.Beynəlxalq elmi konfransında xüsusi məruzə: «Məkan, zaman, cazibə, 19-23 avqust, 2002-ci il, Sankt – Peterburq, Rusiya

Реклама
Автор: Teymur Kasamanli Рубрика: HOME